Uitleg gezondheidsrisico’s isocyanaten

Inleiding:
Polyurethaan is het reactieproduct van polyolen en isocyanaten, ook wel een A- en B-component genoemd. De B-component is een isocyanaat en bestaat uit stoffen met een zeker gezondheidsrisico.
Na reactie van de A-component (de polyool) en de B-component (de isocyanaat), is de isocyanaat weg gereageerd en daarbij het gezondheidsrisico verdwenen.
Blootstelling en gevaren voor de verwerker:
Zoals hierboven aangegeven kan de B-component (isocyanaat) in zijn niet gereageerde vorm gezondheidsklachten veroorzaken. Dit zal met name via de luchtwegen kunnen gebeuren. Als de isocyanaat in de vorm van gas, damp of nevel aanwezig is dienen de luchtwegen beschermd te worden. Om deze reden heeft de industrie besloten dat verwerkers van deze producten tijdens spuitapplicatie (nevel) volgelaat maskers dienen te gebruiken. Tijdens andere vormen van applicatie zoals gieten en rollen is de isocyanaat in vloeibare vorm aanwezig waardoor er geen gezondheidsklachten via de luchtwegen kunnen ontstaan. Het ontstaan van gezondheidsklachten door huidpenetratie is in theorie ook mogelijk maar de kans hierop is vele malen geringer dan via de luchtwegen en is ook nooit bewezen. Bescherming van de huid door middel van vloeistofdichte handschoenen is om die reden ruim voldoende.
Blootstelling en gevaren voor de gebruiker:
Door menging van de A- en B-componenten wordt een polyurethaan gevormd. In die vorm is er geen gezondheidsrisico meer voor de gebruiker omdat de isocyanaat compleet weg gereageerd is en niet meer bestaat. Polyurethaan is een zeer veel voorkomende kunststof die in velerlei materialen wordt gebruikt, zoals matrassen, auto’s, schoenen etc.
Conclusie:
Isocyanaten kunnen in pure vorm een zeker gezondheidsrisico bevatten. Met name in de vorm van gas, damp of nevel. Voor de verwerkers zijn maatregelen getroffen om de risico’s te minimaliseren.
Na menging en uitharding van de A- en B-component is er geen gezondheidsrisico meer aanwezig. Het gevormde product, polyurethaan, is voor de eindgebruiker veilig in gebruik en brengt geen gezondheidsrisico’s met zich mee.

Introduction: 

Polyurethane is the reaction product of polyols and isocyanates, also called an A and B component. The B component is an isocyanate and consists of substances with a certain health risk. 

After reaction of the A-component (the polyol) and the B-component (the isocyanate), the isocyanate has reacted and the health risk has disappeared. Exposure and hazards for the installer:

 As indicated above, the B component (isocyanate) can cause health problems in its unreacted form. In particular this can occur through the respiratory tract. If the isocyanate is present in the form of gas, vapor or mist, the respiratory tract must be protected. For this reason, the industry has decided that installers of these products must use full masks during spraying application (mist). 

During other forms of application such as casting and rolling, the isocyanate is present in liquid form and therefore no health complaints can arise through the respiratory tract. In theory the development of health complaints through skin penetration is also possible, but the chance of this is many times less than through the respiratory tract and has never been proven. 

Therefore, protection of the skin by means of liquid-tight gloves is more than sufficient. Exposure and hazards for the user: A polyurethane is formed by mixing the A and B components. In this form there is no longer any health risk for the user because the isocyanate has completely reacted and no longer exists. Polyurethane is a very common synthetic material that is used in many products, such as mattresses, cars, shoes etc. Conclusion: Isocyanates can contain a certain health risk in pure form. Especially in the form of gas, vapor or mist. Measures have been taken for installers to minimize the risks. 

After mixing and curing of the A and B components, there is no longer any health risk. The molded product, polyurethane, is safe for the end user and does not pose any health risks.

Leveringstijden voor Cuore inkleuringen